Posted by & filed under 每日一题.

四脚猫每日一题(3月25日) :

页面的文字太长,有时不需要全部显示出来,实现一个字符串截取不乱码的方法

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
function cutstr($string, $length, $dot = ' ...') {
        if (strlen($string) <= $length) {
            return $string;
        }

        $pre = chr(1);
        $end = chr(1);
        $string = str_replace(array('&', '"', '<', '>'), array($pre . '&' . $end, $pre . '"' . $end, $pre . '<' . $end, $pre . '>' . $end), $string);

        $strcut = '';
        if (strtolower(CHARSET) == 'utf-8') {

            $n = $tn = $noc = 0;
            while ($n < strlen($string)) {

                $t = ord($string[$n]);
                if ($t == 9 || $t == 10 || (32 <= $t && $t <= 126)) {
                    $tn = 1;
                    $n++;
                    $noc++;
                } elseif (194 <= $t && $t <= 223) {
                    $tn = 2;
                    $n += 2;
                    $noc += 2;
                } elseif (224 <= $t && $t <= 239) {
                    $tn = 3;
                    $n += 3;
                    $noc += 2;
                } elseif (240 <= $t && $t <= 247) {
                    $tn = 4;
                    $n += 4;
                    $noc += 2;
                } elseif (248 <= $t && $t <= 251) {
                    $tn = 5;
                    $n += 5;
                    $noc += 2;
                } elseif ($t == 252 || $t == 253) {
                    $tn = 6;
                    $n += 6;
                    $noc += 2;
                } else {
                    $n++;
                }

                if ($noc >= $length) {
                    break;
                }
            }
            if ($noc > $length) {
                $n -= $tn;
            }

            $strcut = substr($string, 0, $n);
        } else {
            for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
                $strcut .= ord($string[$i]) > 127 ? $string[$i] . $string[++$i] : $string[$i];
            }
        }

        $strcut = str_replace(array($pre . '&' . $end, $pre . '"' . $end, $pre . '<' . $end, $pre . '>' . $end), array('&', '"', '<', '>'), $strcut);

        $pos = strrpos($strcut, chr(1));
        if ($pos !== false) {
            $strcut = substr($strcut, 0, $pos);
        }
        return $strcut . $dot;
    }

欢迎各位攻城狮,各位大牛给每日一题投稿,大家可以把自己碰到的有趣问题,工作中碰到的难题等…发送到 稿件邮箱:2313427189@qq.com